Ugradnja T-Lock parketnih dasaka lepljenjem za podlogu

Zaštita od vlage

U slučaju da se postavljanje parketa vrši lepljenjem za podlogu nije potrebno koristiti tradicionalnu vlagobarijeru. Ako postoji opasnost da se vlaga u betonu ipak može pojaviti alternativno rešenje je da se prethodno na betonsku podlogu postavi PE folija debljine 0,2 mm, a preko nje vlagootporna građevinska šperploča debljine minimalno 12 mm. Nakon toga, parketne daske lepe se direktno na šperploču.

Planiranje postavljanja parketa

Pravac postavljanja

Ako je prostorija kvadratnog oblika parketne daske ugrađujte tako da im je duža strana paralelna sa pravcem izvora dnevne svetlosti. Ako je prostorija pravougaonog oblika parketne daske se postavljaju tako da njihova duža strana prati dužu stranu prostorije, kako bi ste ispoštovali prirodnu pojavu "rada" drveta od kojeg je parket napravljen. Preporuka je da se red parketnih dasaka prethodno prilagodi dimenzijama pre nego što se lepilo nanese na podlogu.

Ugradnja daščanih (plank, 1-strip) proizvoda

Gornji sloj u svim daščanim podovima sastoji se od jednog velikog komada drveta, a moguće su i varijacije u boji gornjeg sloja drveta. Takode, male razlike u senci između susednih dasaka se moraju planirati i po želji takve daske razmestiti dovoljno daleko jedna od druge. Prema tome, kada se postavljaju daščani parketi daske treba sortirati tako što se otvori nekoliko paketa parketa i potom izabere najlepša kombinacija u kojoj nikad svetle i tamne daske neće biti neposredno jedna pored druge.

Ekspanzioni razmak

Lepljenjem dasaka za podlogu smanjujete potrebu za ekspanzionim razmacima. Iz praktičnih razloga, preporučujemo da ipak ostavite razmak od 8-10 mm izmedu ugrađenog poda i zida. Ukoliko postoji neki ekspanzioni građevinski razmak u samoj podlozi prostorije, prilikom ugradnje parketa vodite računa da na tom mestu ostavite i ekspanzioni razmak u ugrađenom podu.

Spajanje parketnih dasaka

T-lock je ugaoni sistem spajanja koji omogućava spajanje dasaka pod uglom i pritiskom na dole u odnosu na prethodno ugrađenu dasku. Ovaj sistem spajanja ne zahteva korišćenje alata za ugradnju i čekića.

Različite vrste osnovnih površina na koje se postavlja parket

Kada se Tarkett parket postavlja direktno na betonsku podlogu obavezno izvršiti jedan od testova vlažnosti. Sačuvajte rezultate merenja vlažnosti podloge radi eventualne reklamacije, a i kako bi ste bili sigurni da je betonska podloga spremna za ugradnju parketa. U svakoj situaciji kada rezultati testa vlažnosti prelaze utvrđene limitirane vrednosti - NEMOJTE POSTAVLJATI PARKET sve dok se nivo vlažnosti ne dovede na prihvatljivi nivo. Podloge drvenog porekla na koje želite ugraditi Tarkett parket takođe moraju biti testirane na prisustvo vlage. Stabilna drvena podloga (ranije ugrađen parket, patos, podloge na bazi iverice ili panel ploča i sl.) ne smeju imati sadržaj vlage veći od 14%. Maksimalno dozvoljeno variranje vlažnosti ne sme prelaziti 4%. Takođe, maksimalna razlika između vlažnosti podloge drvenog porekla i parketa ne sme biti veća od 4%.

Različite vrste lepila

Tarkett višeslojni parket možete ugraditi lepljenjem za postojeću podlogu koristeći lepila za višeslojni parket renomiranih proizvođača. Generalno, lepila za višeslojni parket mogu biti:

  • na bazi MS polimera i bez štetnih rastvarača (koja istovremeno pružaju i prevenciju od naknadne vlage)
  • na bazi sintetičkih smola (najzastupljenija na tržištu)
  • disperziona (koja se koriste prilikom ugradnje parketa na neku postojeću podlogu drvenog porekla)

Nikada nemojte koristiti lepila za klasični parket kako bi ste lepili višeslojni parket! Takva lepila nisu odgovarajuća za Tarkett parket i mogu izazvati ozbiljna oštećenja u ugrađenom podu.

Napomena: U slučaju da se parket postavlja lepljenjem za osnovu mora se obezbediti čvrstoca, stabilnost, ravnoća, suvoća i čistoća podloge. Takođe, maksimalna razlika između vlažnosti postojeće podloge ukoliko je ona drvenog porekla (stari parket, patos, brodski pod i slično) i novog parketa ne sme biti veća od 4%.

Rad sa lepilom

Prilikom nanošenja lepila za višeslojni parket koristite nazubljenu lopaticu koja omogućava nanos dovoljne količine lepila. Uobičajena potrošnja lepila za parket kreće se u intervalu od 0,8 – 1,5 kg/m2. Kako bi instalacija parketa lepljenjem bila obavljena uspešno i kvalitetno – poštujte u potpunosti proizvođačko uputstvo za upotrebu, čuvanje i rad sa lepilom.

Podno grejanje

Podno grejanje treba da bude tako projektovano da emituje ujednačenu toplotu kroz čitavu instalisanu površinu i da toplota nikad ne sme da bude veća od 27°C u bilo kojem delu poda, čak ni ispod tepiha. Ovakve uslove moguće je postići samoregulirajućim električnim sistemom podnog grejanja ili sistemom podnog grejanja na bazi tople vode. Toplina koja prolazi kroz sam pod, isušujući ga više nego što je to uobičajeno, može izazavati manje pukotine i razmake u parketu tokom grejnog perioda. Bukva i javor intenzivnije reaguju na uslove koji se javljaju u situaciji kad postoji podno grejanje pa se zato i ne preporučuju u ovakvim okolnostima. Pridržavajte se svih limita kad su u pitanju maksimalno dozvoljene površine ugradnje parketa. Sistem grejanja i hlađenja prostora mora potpuno da funkcioniše bar 14 dana pre postavljanja parketa uz minimalnu sobnu temperaturu od 18°C. U toku instalacije parketa sistem podnog grejanja treba u potpunosti isključiti ili maksimalno smanjiti.

Zaštitni pokrivač

Nakon instalacije parketa on mora biti zaštićen – prekriven ukoliko postoji rizik od suvišnog zaprljanja izazvanog nekim naknadnim radovima u prostoriji, sve do momenta završetka takvih radova. Zaštitni pokrivač treba da bude takav da ne ometa cirkulaciju vazduha i vlažnosti ali i da ne izazove diskoloraciju lica parketa.

Ugradnja zidnih lajsni

Parket lajsne, koje se postavljaju nakon što je ugrađen parket, imaju dvojaku ulogu. Kao prvo, treba vizuelno da sakriju ekspanzioni razmak koji obavezno mora postojati između ugrađenog parketa i zida, i drugo, predstavljaju dobru vizuelnu i estetsku vezu izmedu poda i zida. Zidnu parket lajsnu nikada nemojte postavljati zakucavanjem ili pričvršćivanjem za instalirani parket! Ugrađeni parket se kao jedinstvena površina tokom vremena prirodno pomera tj. "radi", pa će se desiti da se sa pomeranjem parketa, pomera i lajsna što može dovesti do oštećenja i deformacija u podu, kao i do vizuelno lošeg izgleda čitavog poda. Kako bi se ovo izbeglo – zidnu parket lajsnu treba učvrsiti za zid zavrtnjima, lepljenjem ili najbolje – pomoću Tarkett ClipStar držača lajsni koji Vam omogućava da lajsnu po potrebi ukolonite i naknadno vratite na svoje mesto.

 

Preuzmite uputstvo za ugradnju parketa lepljenjem za podlogu u Data/Images/pdfdownload.png formatu.

  • Pratite nas:

© Galerija Podova 2017 | produced by MASSVision, powered by cMASS